img

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

สถานที่ติดต่อ
ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์
02-273-9020

อีเมล
deposit.fpo@gmail.com